Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis

I. MOKSLINIS DISKURSAS APIE NEĮGALIUOSIUS

J. Ruškus. Mokslinio diskurso Lietuvoje analizė neįgaliųjų socialinio dalyvavimo aspektu    

II. ANKSTYVOJO IR IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMAS

L. Kaukėnaitė, J. Tekorienė.
Ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kognityvinių gebėjimų ir dailinės veiklos sąveika
   
D. Mockevičienė. Ankstyvosios reabilitacijos poveikis kūdikių motorikos sutrikimams  

III. MOKYKLINIO AMŽIAUS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMAS

L. Miltenienė.
Bendradarbiavimo realybė tenkinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius bendrojo lavinimo mokykloje
   
S. Balčiūnas.
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokymo kokybės vertinimas: mokyklų tobulinimo išorės audito duomenys
   
I. Kaffemanienė, J. Ivoškutė.
Moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokyklinio nerimo poveikis mokymosi motyvacijai

A. Grigonis, V. Narkevičienė.
Girdinčiųjų ir kurčiųjų šeimose augančių sutrikusios klausos vaikų vaizdinis atgaminimas ir jo kitimas mokantis mokykloje
      

IV. NEĮGALAUS VAIKO UGDYMAS ŠEIMOJE IR GLOBOS ĮSTAIGOSE

R. Vaičekauskaitė. Neįgalaus vaiko savarankiškumo ugdymas šeimoje: tėvų vidinės darnos diskursas
S. Ustilaitė, A. Kalinkevičienė. Tėvų požiūris į neįgalių vaikų lytinį ugdymą
K. Samašonok.
Paauglių, gyvenančių globos namuose ir pilnose šeimose, savęs vertinimo ypatumai
     
D. Snieškienė, K. Bumblauskaitė.
Globos įstaigoje augančių jaunuolių pasiruošimas savarankiškam gyvenimui   

V. LOGOPEDIJA

R. Ivoškuvienė, V. Makauskienė.
Mikčiojimo įveikimas derinant sklandaus kalbėjimo ir mikčiojimo modifikavimo sistemas
   
A. Garšvienė. Komunikacijos sutrikimai lietuvių folklore   

VI. PEDAGOGO ASMENYBĖ IR PROFESINĖ VEIKLA

I. Kaffemanienė, Ž. Šadbaraitė. Specialiojo pedagogo profesinės motyvacijos veiksniai  
V. Ozolaitė, R. Paulauskaitė. Pedagogo asmenybės kūrybiškumas   

VII. RECENZIJOS

V. Gudonis.
Linos Miltenienės daktaro disertacija „Ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimo modelio konstravimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius“ (socialiniai mokslai, edukologija 07 S) 
J. Ambrukaitis. Monografija apie ankstyvąją intervenciją 
J. Ruškus.
Link negalės kontekstualios ir konstruktyvios sampratos: reflektuojant S. Ališauskienės monografiją „Ankstyvoji intervencija vaikystėje“

PRO MEMORIA   Algirdas Grigonis (1934–2005) 

Apie autorius


 

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort