Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Looking for Predictors of Attitudes Towards Mainstreaming of Exceptional Children (Nuostatos į specialiųjų poreikių vaikų integruotą mokymą)

Kossewska Joanna
Department of Psychology, Pedagogical University of Krakow
Ul. Podchorążych 2, 30–084 Krakow, Poland

Bendras (integruotas) vaikų mokymas – tai būdas mokyti ypatinguosius vaikus aplinkoje, kuri neribotų jų mokymosi potencialo, įskaitant neįgalių mokinių integravimą bendrojo lavinimo klasėje kartu su sveikaisiais bendraamžiais. Lenkijoje integruotas mokymas vis labiau tampa neatskiriama dabartinės švietimo sistemos dalimi, nors reikės įdėti dar daug pastangų, kad mokyklinė integracija taptų pedagogine norma. Nuostatos į asmenis su išskirtiniais poreikiais tradiciškai yra visuomenės humaniškumo matas.
Gerai žinoma, kad integruotas mokymas naudingas ne tik specialiųjų poreikių vaikams, bet ir jų sveikiems bendraamžiams bei mokytojams. Tačiau teigiamas ar neigiamas integracijos efektas daugiausia priklauso ir nuo mokytojų, administratorių ir bendraamžių nuostatų į mokyklą ir į vaikų, turinčių negalę, socialinę integraciją. Dirvos integruotam mokymui paruošimas yra svarbus sėkmingam rezultatui pasiekti.
Neįgalių vaikų mokymas mažiausiai varžančioje aplinkoje skatina jų akademinį ir socialinį vystymąsi. Nors mokiniai yra perkeliami į bendrojo lavinimo mokyklų klases iš segreguotos specialiųjų mokyklų aplinkos, reikia įdėti dar labai daug pastangų šio proceso sustiprinimui ir sėkmės užtikrinimui. Mokytojai vaidina lemiamą vaidmenį įgyvendinant bendrojo lavinimo programas, todėl jų nuostatų žinojimas yra labai svarbus; mokytojų nuostatos į integruotą mokymą buvo intensyvių tyrimų objektas per paskutinius keturiasdešimt metų.
Administratorių, bendrojo lavinimo ir specialiųjų pedagogų, neįgalių vaikų ir sveikųjų moksleivių, jų tėvų ir visos visuomenės nuostatos į integruotą mokymą ir vaikus, turinčius negalę, yra svarbios sėkmingai mokyklinei integracijai, todėl straipsnyje yra aptariamos penkios pagrindinės sritys, kuriose buvo vykdomi tyrimai. Pagrindinėje straipsnio dalyje apžvelgiami tyrimai, kuriuose yra nagrinėjami mokytojo asmenybės bruožai (Kossewska, 2000; Kliś, Kossewska, 2000). Šios studijos buvo atliktos, siekiant išsiaiškinti, ar individualūs skirtumai nulemia mokytojų nuostatas į integruotą mokymą; tyrimas taip pat yra labai svarbus mokytojų rengimo praktikai.
Pirmos grupės studijos buvo skirtos priėmimo / atmetimo klausimų nagrinėjimui, kadangi buvo kalbama apie specifinę besimokančiųjų grupę – specialiųjų poreikių vaikus. Daugeliu antros grupės tyrimų, nagrinėjančių asmenines mokytojų savybes, buvo siekiama nustatyti santykį tarp tų savybių ir nuostatų specialiųjų poreikių vaikų atžvilgiu. Darbuose daugiausia dėmesio buvo skiriama numatyti nuostatų į integraciją priklausomybei nuo tokių kintamųjų kaip mokytojų lytis, amžius, darbo stažas, mokymo pakopa, geografija, padėtis ir kvalifikacija. Trečios grupės tyrimai bandė atsakyti į klausimą, ar žinios apie neįgaliuosius ir bendravimo su jais patirtis gali pakeisti nuostatas. Dar viena tyrimų grupė nagrinėjo mokytojo tolerancijos ir darbo efektyvumo klausimus kaip kintamuosius, susijusius su mokinio bruožais. Penktąją grupę sudarė tyrimai apie mokytojų nuostatas į integraciją, priklausomai nuo jų individualių skirtumų ir asmeninių charakteristikų. Šiame darbe siekėme išsiaiškinti, kas galėtų nuspėti (numatyti) teigiamas nuostatas į integruotą mokymą, kalbant apie pedagoginius, psichologinius, socialinius ir individualius veiksnius. Buvo tiriama, kokie individualūs skirtumai lemia mokytojų, skirtingai nuo kitų specialistų, nuostatas į integruotą mokymą.
Kossewskos (2000) gauti rezultatai parodė, kad nuostatos į integruotą mokymą yra susijusios su aukščiau minėtais pedagoginiais ir individualiais kintamaisiais. Pagrindinė nuostatų skirtumų pogrupiuose priežastis – mokyklos, kurioje dirba mokytojas, tipas.
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad nėra skirtumo tarp mokytojų, administracijos atstovų ir medicinos personalo nuostatų į integruotą mokymą apskritai, taip pat į jo teigiamų pusių ir privalumų suvokimą. Tačiau mokytojai suvokia žymiai daugiau integracijos neigiamų padarinių ir trūkumų nei kitų profesijų atstovai. Dar vienas atradimas buvo tai, kad integruoto mokymo idėjos palaikymas koreliuoja su individualiais tirtų mokytojų asmenybės ir temperamento skirtumais. Ekstraversija ir tokie temperamento bruožai, kaip jaudinimasis, varžymasis, elgesio mobilumas, kognityvinė empatija, savigarba, nepritapimo jausmas ir nervinio išsekimo sindromas, reikšmingai koreliuoja su nuostatomis į integruotą mokymą.
Hierarchinė daugybinė regresijų analizė parodė, kad nuostatos į integruotą mokymą yra susijusios su ekstraversija, varžymosi stiprumu, neurotiškumu, kognityvine empatija ir artimų ryšių su kitais žmonėmis trūkumu. Tirti lenkų mokytojai ir kiti profesionalai apskritai turėjo teigiamas nuostatas. Tačiau verta pažymėti, kad introvertai ir neurotiškos asmenybės, jaučiančios emocinį išsekimą ir turinčios žemą savęs vertinimo laipsnį, labiau bijo negatyvių pasekmių, susijusių su specialiųjų poreikių vaikų mokymu bendrojo lavinimo klasėje. Jie laikosi šaltos gynybinės pozicijos socialinėje interakcijoje, todėl dažnesni kontaktai su ypatingais žmonėmis verčia juos nejaukiai jaustis.
Aptariamų tyrimų rezultatai (Kossewska, 2000; Kliś, Kossewska, 2000) rodo, kad mokytojų rengimo programose  turėtų būti kuo daugiau asmeninio tobulėjimo kursų, jei norime, kad studentai būtų tinkamai parengti darbui integruotoje mokykloje. Toks mokytojų rengimas turėtų būti sukoncentruotas į kognityvinės ir emocinės empatijos tobulinimą, kaip ir į priemones, padedančias susidoroti su nerviniu išsekimu.

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort