Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis

I. PSICHOSOCIALINIAI UGDYMO(-SI) ASPEKTAI

R. Ačienė, V. Čepukienė. Patyčių ir kontrolės lokuso sąsajos tarp 16–18 metų mokinių
V. Gudonis, L. Bukšnytė, J. Chazovienė, A. Rovienė. Sutrikusio regėjimo vaikų baimių ypatumai
D. Alifanovienė, A. Kepalaitė. 
Žmogaus aukštųjų psichinių funkcijų formavimosi analizė L. Vygotskio kultūrinės-istorinės koncepcijos kontekste

R. Geležinienė, J. Ruškus, A. Blinstrubas.
Mokytojų veiklos ir patirčių analizė sprendžiant emocijų ir elgesio sutrikimų turinčio mokinio problemas

A. Kepalaitė. 
Destruktyvaus elgesio mokykloje koreliatai: vyresniųjų paauglių menkavertiškumo jausmas ir socialinio intereso lygis

J. S. Yaruss, R. W. Quesal.
Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (Oases): Documenting Multiple Outcomes in Stuttering Treatment (Kompleksinės mikčiojančiojo patirties tyrimas: įvairių mikčiojimo terapijos rezultatų įvertinimas)


II. SPECIALISTŲ RENGIMO RAIDA

K. Kardelis, L. Kardelienė. 
Specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų pedagogų identifikavimosi su institucija raiška

A. Vaitkevičienė. 
Specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programos modulių formuojami gebėjimai

D. Petrauskienė, V. Žydžiūnaitė.
Mokyklos mediko vaidmens kompleksiškumas ugdant mokinių sveikatą
A. Kiaunytė. Socialinių darbuotojų konfliktų sprendimo strategijos ir supervizija
R. Ivoškuvienė, V. Makauskienė, L. Valančiutė. 
Specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programos vertinimas logopedų požiūriu

III. SPECIALIOSIOS IR SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

A. Ališauskas, S. Ališauskienė, D. Gerulaitis, R. Melienė, L. Miltenienė, O. Šapelytė.
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo lygis ir poreikis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose

J. Ambrukaitis, K. Zelbienė.
Kalbinio ugdymo ir specialiosios pedagoginės pagalbos  metodų taikymas heterogeninėje klasėje

I. Baranauskienė, I. Valčiukienė, J. Vinikaitytė.
Integruotai ugdomų neįgaliųjų profesinio rengimo ir papildomo ugdymo sąveikos aspektai: pedagogų požiūris

G. Gedvilienė, Z. Baužienė. Vaikų,turinčių judėjimo sutrikimų, socialinių gebėjimų ugdymas
E. Selvenytė. 
Botulino toksino ir kineziterapijos poveikis 4–7 metų vaikams, turintiems cerebrinį paralyžių

L. Miltenienė. 
Vaiko dalyvavimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius bendrojo lavinimo mokykloje

Apie autorius

Reikalavimai leidinyje „Specialusis ugdymas“ publikuojamiems mokslo darbams

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort